مجوز تجاری از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شماره 56030188